تقویت بخش جندر و حقوق بشر

از بین بردن خشونت علیه زنان یکی از اهداف ویژه یی ایوپول میباشد. ایوپول از مرکز حل مشکلات خانواده گی حمایت مینماید و همکاری میان کارمندان صحی و څارنوالان را تقویت میبخشد. ایوپول از خط تلیفونی کمکی برای زنان در وزارت امور داخله افغانستان حمایت مینماید. همچنان ایوپول با همکاران داخلی در ساختار مرکز شکایات برای پولیس و همچنان در تـأسیس مرکز جندر و حقوق بشر در اکادمی پولیس ملی، سعی و تلاش بیدریغ نموده است. 

 

پروژه هماهنگی میان پولیس و څارنوالان

ایوپول سعی دارد تا در جریان تحقیقات میان پولیس و څارنوال همکاری بیشتر تقویت یابد. یکی از اهداف ایوپول اینست که در رابطه با سیستم عدلی کشور اعتماد مردم بدست آورده شود. به رهبری افغانها، یک کتاب رهنما جهت همکاری میان پولیس و څارنوال تدوین شد، که در کورسهای CoPP  یا همکاری میان پولیس و څارنوال از آن استفاده بعمل می آید. این کورسها برای بیشتر از ۱۰۰۰ پولیس و څارنوالان منطقوی در کابل، مزارشریف و هرات در نظر گرفته شده است.

 

خدمات پولیس مردمی

بعد از تکمیل موفقانه یک پروژه آزمایشی در حوزه سوم امنیتی پولیس شهر کابل، ایوپول مصمم است خدمات پولیس مردمی را در مناطق دیگر کشور همچو  مزارشریف، هرات و در حوزه های دیگر امنیتی کابل، معرفی نماید. کار این پروژه که به کمک مالی اتحادیه اروپا، GIZ  و کشور انگستان انجام می یابد، ایوپول میخواهد در حوزه های دیگر امنیتی پولیس در راستای تعلیم و تربیه، مشورتدهی، نظارت، تجهیز نمودن و ساختار پولیس مردمی موثر، اصلاحات ویژه یی فراهم نماید. حوزه سوم امنیتی در شهر کابل فعالیتهای مسلکی انجام میدهد. ایوپول سعی مینماید پولیس ملی افغانستان را به خدمات پولیسی ترغیب نماید.

 

ستاف کالج برای پولیس

رهبران بلندپایه پولیس ملی افغانستان در ستاف کالج پولیس ملی تربیه میشوند. از ماه جولای سال ۲۰۱۱ بدینسو – زمانیکه ستاف کالج به کار آغاز نمود – در حدود ۴۰۰۰ محصلین در یکی از ۳۰ کورس تربیوی اشتراک ورزیده اند. مثال این کورس ها اداره خشونت، ارتباطات با رسانه ها و امثال آن میباشد. سنگ تهداب ستاف کالج جدید در ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ گذاشته شد، و تعمیر آن در سال ۲۰۱۴ تکمیل گردید.

حمایت از مبارزه علیه فساد

ایوپول سعی دارد تا میان محققین پولیس مبارزه علیه فساد و څارنوالان روابط و همکاری را بیشتر نماید تا قضایای منسوبین پولیس که به فساد آغشته اند جهت تعقیب و تحقیق به مراجع مربوطه ارسال گردند. ایوپول جهت بلند بردن ظرفیت های کارمندان وزارت امور داخله و لوی څارنوالی در راستای تحقیق موثر و موثق قضایای فساد، حمایت مینماید.